See PRO edition

Tehetségpont pályázatunk

1. Mi teszi Önöket alkalmassá/elhivatottá e kezdeményezésre?

Intézményünkben SNI, tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek nevelése, oktatása folyik óvodás kortól egészen felnőtt korig. Tanulóink jelentős része életkörülményeiből és a szülők iskolázottságának hiányából fakadóan óriási hátránnyal küzd a többségi intézményekben tanuló társaival szemben. Az intézményünkkel tanulói jogviszonyban álló hátrányos (HH), illetve halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek, tanulók száma nagyon magas. Ezért kiemelt feladatunk a szociális, kulturális és társadalmi hátrányok csökkentését, az eredményes társadalmi beilleszkedést, az adaptív nevelést megvalósító pedagógiai módszerek és támogatások megvalósítása.

Az iskola, a napközi, a kollégium és a szakiskola területén pedagógus munkakörben gyógypedagógiai tanári, tanítói és szaktanári végzettséggel rendelkező kollégák dolgoznak.  Ezért iskolánknak kiemelt szerepe van abban, hogy gyermekeinknek olyan komplex fejlesztést biztosítsunk, mely egyéni sajátosságaikat figyelembe véve fejleszti személyiségüket. Ehhez tudatosan szervezett, egyénre szabott fejlesztési tervekre, tanórai differenciálásra, a legújabb oktatási és nevelési módszerek alkalmazására és sokszínű tanórán kívüli tevékenységre van szükség. Egységes gyógypedagógiai, módszertani központként erre kollégáink felkészültek, így olyan lehetőségeket tudunk felkínálni növendékeinknek, ahol módjukban áll kibontakoztatni tehetségüket és szabadidejüket tartalmasan, hasznosan töltik el.

Tehetséggondozó foglalkozásaink:

-          Sport: labdajátékok, ügyességi játékok, íjászat, horgászat

-          Tánc és drámajátékok

-          Mozgásos gyermekjátékok

-          Báb és kézműves foglalkozás

-          Rajz és képzőművészet

-          Origami

-          Informatika

-          Életvitel és gyakorlati ismeretek

-          Logikai és társasjátékok

-          Énekkar

-          Zeneterápia

Alapvető céljaink:

· a tehetséges tanulókkal való kiemelt foglalkozás, továbbá az esélynövelést szolgáló tehetséggondozás támogatása,

· az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése, a pedagógusok szakmai-módszertani felkészítése a tehetségazonosításra, tehetség-felismerésre, tehetségsegítésre,

· a szakmaszerzésben eredményes és tehetséges tanulók segítése, a tanulók kreativitását és alkotóképességét fejlesztő szakemberekkel való együttmunkálkodásának biztosítása, vagy a szakmaszerzésben kiválóan teljesítő tanuló egyéb képességeinek, más területen történő lemaradásának segítése, gyenge oldalának fejlesztése.

A célok elérésének érdekében, a konstrukció keretében az esélynövelő tehetséggondozáshoz szükséges intézményi együttműködések fejlesztése, valamint a fiatal tehetségek kibontakozását ösztönző és a kiváló teljesítmény eredményét hasznosítani képes támogató rendszerek kidolgozása valósul meg.

2. A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ás általános iskolai nevelését, oktatását és szakmai képzését ellátó valamint pedagógiai szakmai szolgáltatásokat nyújtó többfunkciós gyógypedagógiai intézmény. Az intézmény székhelye: Mohács. Az Oldi tagintézmény értelmileg akadályozott tanulók alap és középszintű oktatását látja el a Siklósi térségben. Az intézmény beiskolázási területe: Baranya Megye egész területe.

Intézményünk rendszeres szakmai együttműködést alakított ki és napi szintű kapcsolatban áll a térségek óvodái, általános iskolái és középiskoláinak többségével, a régióban és a megyében a gyógypedagógiai oktatásban résztvevő közoktatási intézményekkel, valamint az ország területén belüli és a határainkon kívüli nagy múltú, gyógypedagógiai intézményekkel.

Tehetségpontként hatókörünk: szűkebb értelemben Baranya megye, Tágabb értelemben Magyarország, de nem zárkózunk el a külhoni kapcsolatok lehetőségétől sem. A kapcsolatfejlesztést a következőképpen képzeljük el:

-          Továbbképzéseken, előadásokon, bemutató foglalkozásokon való részvétel a tanórán kívüli fejlesztési lehetőségekről.

-          Saját tapasztalataink megosztása az arra igényt tartó intézményekkel, szervezetekkel, alapítványokkal.

-          Tanulóink munkáiból bemutatók, kiállítások szervezése.

-          Munkánk eredményességét, Jó gyakorlatként közvetíteni más intézmények felé.

3. A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

Sajátos nevelési igényű és értelmileg akadályozott tanulók tehetségének gondozásának céljai: · a tehetséges tanulókkal való kiemelt foglalkozás, továbbá az esélynövelést szolgáló

tehetséggondozás támogatása,

· az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése, a pedagógusok

szakmai-módszertani felkészítése a tehetségazonosításra, tehetség-felismerésre,

tehetségsegítésre,

· a szakmaszerzésben eredményes és tehetséges tanulók segítése, a tanulók

kreativitását és alkotóképességét fejlesztő szakemberekkel való

együttmunkálkodásának biztosítása, vagy a szakmaszerzésben kiválóan teljesítő

tanuló egyéb képességeinek, más területen történő lemaradásának segítése, gyenge

oldalának fejlesztése.

Tantestületünk évről évre bővíti a gyermekek által igénybe vehető fejlesztő foglalkozások körét, így minden diákunk talál számára érdekes és hasznos tevékenységet. Az elmúlt évek eredményei jelzik, hogy erőfeszítésünk nem volt hiábavaló sem a tanórai, sem a délutáni tehetséggondozás területén, így fontosnak tartjuk ennek folytatását a következő versenyeken és rendezvényeken való részvétellel:

-          Komplex Tanulmányi Versenyen való részvétel / megyei, országos/

Az elmúlt tanévben intézményünk szervezte.

-          Koncz Dezső Tanulmányi Verseny

-          Szakiskolások számára szervezett szakmai versenyeken való részvétel

-          Felfénylő Szavak Szavaló Verseny

-          Speciális Szakiskolások Kulturális Szemléje

-          Tavaszi Szél Népdaléneklési Verseny szervezése, lebonyolítása

-          Sportversenyeken való megmérettetés, szervezés, lebonyolítás

/ atlétika, labdarúgás, asztalitenisz, téli sportok, zsinórlabda, lábtoll labda, ………./

-          „Kapkodd a lábad” sor és váltóverseny

-          Országos Diákolimpia

-          Medves Kupa

-          Regionális, Országos Komplex Horgászverseny

-          Rajzpályázatokon való részvétel

-          Színdarabok, bábjátékok bemutatása

-          Verses, zenés műsorok összeállítása, bemutatása

-          Gyermekeink által készített rajzok, tárgyak kiállítása

-          Játékos vetélkedők szervezése

Továbbá: a TÁMOP 3.2.11. Szabadidős pályázat keretei között, a tanórai és tanórán kívüli programjainak sikeres megvalósítása is megtörtént.

A tehetséggondozó programjaink alapelvei:

•          A tehetségek segítését úgy kell megszervezni, hogy egyéni igényeikre épülve, rugalmas tervezet legyen, mely a befogadásra épül és nem a kizárásra.

•          Választott módszerek szempontja az egyén életkorának megfelelő élménynyújtás és aktív részvétel az egyéni érdeklődésnek megfelelő tevékenységben.

•          Tiszteletben tartjuk a gyermek egyéniségét, minden gyermeket önmagához képest kívánunk fejleszteni, vagy a megfelelő programba küldeni.

•          A tanulás irányítása a gyermekek folyamatos megfigyelésére kell, hogy épüljön.

•          Az egyéni igényeket, szülők bevonásával vesszük figyelembe.

•          Minden érintett pedagógus feladata a tanulás tapasztalatszerző, képességfejlesztő, ismeretközvetítő hatásának érvényesítése.

Ennek megfelelően javasoljuk, hogy a tanítási órákon a tanulásszervezésben egyre több helyet kapjon a kooperatív tanulás, az öndifferenciáló módszerek alkalmazása, a projektoktatás, a tanulásmódszertan, a szociális kompetenciák fejlesztése, a pedagógiai értékelés területén a fejlesztő értékelés alkalmazása.

A tanórai differenciálás során mindenképpen a személyiségfejlesztést támogatva egyénre szabott feladatokat kell számukra tervezni.

4. Anyagi fenntarthatóság, önfenntartás

Intézményünk biztosítja a tehetséggondozás személyi feltételeit.Az iskola, a napközi, a kollégium és a szakiskola területén pedagógus munkakörben gyógypedagógiai tanári, tanítói és szaktanári végzettséggel rendelkező kollégák dolgoznak. Az oktató nevelő-munkát gyógypedagógiai asszisztensek, dajkák és gyermekfelügyelők segítik. Ezen kívül: népművelő, zeneterapeuta, művelődésszervező, képzőművész, fafaragó, népi iparművész, tamburaoktató, sportedző is segíti munkánkat.

A tantestület erőssége a sokfajta tevékenység, amin keresztül érik el nevelési és oktatási céljainkat.

Új, innovatív módszerek elsajátításával hatékony elméleti és gyakorlati segítséget nyújtunk azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekek, akik valamelyik tehetségterületen bontogatják szárnyaikat. Ismerik a tanultak alapján a csoportjukban, osztályukban levő gyermekek speciális sajátosságait, szükségleteit, ennek megfelelően tudatosan választják ki és alkalmazzák a megismert módszereket az egyéni fejlesztéshez.

 Anyagi forrásokat részben a fenntartó biztosít, részben az alábbi lehetőségekre számítunk:

-          Civil szervezetek, szponzorok bevonása.

-          Önkéntesek, karitatív segítők bevonása tevékenységeinkbe.

-          Kortárs segítők felkérése

-          Alapítványi támogatások igénybevétele

-          Pályázati források keresése.

Jelenleg a:TÁMOP - 3.4.3-11/2  Iskolai tehetséggondozás című pályázatunk befogadásra került, de anyagi fedezet hiányában várólistán van. Amennyiben ezúton sikerülne anyagi támogatáshoz jutnunk megvalósulnának alapvető céljaink.

A célok elérésének érdekében, a konstrukció keretében az esélynövelő tehetséggondozáshoz szükséges intézményi együttműködések fejlesztése, valamint a fiatal tehetségek kibontakozását ösztönző és a kiváló teljesítmény eredményét hasznosítani képes támogató rendszerek kidolgozása valósulna meg.

 

scroll back to top

Iskolagyümölcs