See PRO edition

"Jógyakorlataink"

PROJEKT

A projektmódszer olyan oktatásszervezési eljárás, ami gyakorlati problémák megoldásán alapul, figyelembe veszi a gyermekek/tanulók érdeklődési körét, a feladatok élet közeliek. Feltételezi a mind sokoldalúbb együttműködést és kreativitást, amit a tanulásban akadályozott tanulókat is motiválja, ha kellő megerősítést és néhány ötletet kapnak.

A pedagógusok részéről is együttműködést igényel, hiszen a betervezett időszakban tantárgyi keretek között valósul meg.

Bővebben: PROJEKT

EGYÉNI FEJLESZTÉS (PROTOKOLL)

Az iskolai pedagógiai folyamat olyan speciális fejlesztési dokumentuma, amely lehetővé teszi az egyéni sajátosságokhoz igazított, egyénre szabott fejlesztést.

Az egyéni fejlesztési terv a szakértői vélemény és a pedagógus saját pedagógiai diagnózisa alapján készül.

Tartalmazza a fejlesztés fő területeit, a felkészítés idejét, ütemezését, az egyes fejlesztési területeken belül a fejlesztés célját, feladatát, módszerét, eszközét.

Célja: az akadályozott fejlődésből eredő hátrány, képességdeficit csökkentése, a tanuló képessé váljon a tanulási-ismeretszerzési folyamatban való aktív és eredményes részvételre, hogy az ismeretszerzési folyamat minél kevesebb nehézséget jelentsen számára.

INFO-TANODA - Kompetenciafejlesztés IKT alkalmazásával

Az INFO-TANODA számítógépes programcsalád tantárgyi programjai elsősorban tanulásban akadályozott tanulók tanterve szerint oktató intézmények számára készült, de jól használhatók a többségi általános iskolák oktató munkájában is. A tanórai ismeretátadás mellett tudásszint mérésére, differenciált feladatadásra, egyéni fejlesztésre, habilitációra is alkalmazhatóak. A programok frontálisan, csoportosan illetve egyéni formában is beépíthetők a tanórai munkába. Alkalmazhatóak számítógépen és interaktív felületen is.

Bővebben: INFO-TANODA - Kompetenciafejlesztés IKT alkalmazásával

UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI HÁLÓZAT

Az intézményünk által biztosított utazó gyógypedagógiai ellátás célja az integrált nevelés segítése, támogatása, az inkluzív pedagógiai gyakorlat kialakítása Dél-Baranyában.

Az utazó gyógypedagógus hálózat keretében azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az ellátásához nyújtunk segítséget, akiket a többségi óvodák, általános iskolák, középiskolák integráltan nevelnek-oktatnak.

 A törvényben megfogalmazottak szerint e munka keretében:

·         fejlesztő célú habilitációs/rehabilitációs foglalkozást tartunk az integráltan nevelkedő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára,

·         a gyógypedagógiai oktatásban résztvevő intézmények számára szakmai, módszertani felkészítést végzünk,

·          konzultációs lehetőséget biztosítunk a pedagógusok számára,

·         gyógypedagógiai módszertani intézményként - igény esetén - felkészítést nyújtunk a befogadó intézmények tantestülete számára előadás, továbbképzés keretében.

INFO-TANODA - Képességfejlesztés IKT alkalmazásával

Az INFO-TANODA számítógépes programcsalád fejlesztő programjai a képességfejlesztéshez: hallás- és vizuális- figyelem, észlelés és emlékezet fejlesztéséhez, a szerialitás fejlesztéséhez, valamint a testséma fejlesztéshez nyújt segítséget óvodás és kisiskolás korban. A számítógépes programok alkalmazásával elősegíthetjük a kisgyermekek olvasási, írási képességeinek megalapozását.

Bővebben: INFO-TANODA - Képességfejlesztés IKT alkalmazásával

ÓVODA ISKOLA ÁTMENET

Segítségnyújtás szülőnek, óvodapedagógusoknak, tanítóknak abban, hogy az átlagtól eltérő fejlődésmenetű kisgyermek számára mind zökkenő mentesebb legyen az iskolakezdés.

Nevelő és nevelt egyaránt tudja elfogadni a másságot.

Szülő és pedagógus jusson olyan ismeretek, gyakorlati technikák birtokába, melyek segítik az eltérő nevelési igényű gyermekkel való bánásmódot, illetve fejlesztésüket.

A felnőtt résztvevők tudjanak olyan szeretetteljes, biztonságérzetet nyújtó légkört kialakítani, melyben a gyermek személyisége harmonikusan fejlődik.

Kapjanak az óvodapedagógusok segítséget a sikeres iskolakezdéshez szükséges alapkészségek fejlesztéséhez.

Célja: az iskolai kudarcok és belőlük fakadó magatartási problémák megelőzése.

EGYMÁSRA HANGOLVA

A jó gyakorlat a pedagógiai munkában résztvevők (pedagógusok, pedagógiai munkát segítők) számára kifejlesztett mentálhigiéniás tréning. Alkalmazása segít a mindennapi stressz hatások felismerésében és a megküzdésben, a konfliktusok jobb kezelésében, a hatékonyabb problémamegoldásban, a rugalmasabb együttműködésben, a mentálisan egészséges megőrzésében. Én erőket mozgósít, énképet formál, társas támaszt nyújt, pozitívan hat az együttdolgozók kapcsolatinak alakulására, jobb pszichés közérzetet biztosít.

HATÉKONY EGYÜTTNEVELÉS

A halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók beilleszkedési esélyeinek biztosítása. Az integráló iskolákban a tanulók sikeres helytállásának támogatása, hatékony felkészítésük a felnőtt életben való helytállásra.

A pedagógusok attitűdváltozásának elősegítése, módszertani kultúrájának bővítése. Esélyteremtő környezet kialakításához módszertani segítségnyújtás. A különböző tanulásszervezési eljárások alkalmazásával a tanulók különböző kompetenciáinak hatékony és eredményes fejlesztése.

Intézményünkben alkalmazott egységes módszerek:

Projektek

Portfólió

Kooperatív tanulási módszerek

Személyiségfejlesztés

Iskolagyümölcs