See PRO edition

Oktató programok

Kalandozás Betű országban bemutatása

A program anyanyelvi gyakorló feladatokat tartalmaz olvasni tudó kicsiknek és nagyobbaknak. A következő érdekes és változatos feladat csoportok közül választhat a szoftvert használó gyermek.

 • helyesírás gyakorló

 • betűpótlás (mgh és msh)

 • képrejtvény

 • szómagyarázat

 • szókincsbővítés

 • szókereső

 • kakukktojás

 • ország, város

 • ellentétes jelentésű szavak

 • rokon értelmű szavak

 • nyelvi fejtörők

 • memória

 • mondatfajták

 • abc gyakorló

 • szótagolás

A nehezített sorrendben felépített feladatsorok lehetővé teszik az ismeretek begyakorlását, elmélyítését és rendszerezését. A programban kiemelt jelentőséget tulajdonítottunk Meixner-módszerben alkalmazott színes betűk használatának, erősítve ezzel az olvasástanításban alkalmazott diszlexia-prevenciós módszer és az anyanyelvi oktatóprogram módszertani kapcsolatát.

>>> PROGRAM LETÖLTÉSE <<<

 

 

Pici Matek 2. bemutatása

LETÖLTÉS

Számolni tanuló gyermekeknek az egyik legnagyobb problémát a szöveges feladatok jelentik. Megoldásuk a matematikához szükséges képességek, készségek megfelelő szintű tudását, az ismeretek alkalmazását igénylik.

A szöveges feladatok megoldásához elengedhetetlenül szükséges a hallott, olvasott szöveg megértése; a lényeg kiemelése; a jó szöveg és számemlékezet, a különböző matematikai fogalmak ismerete. A szöveget a gyermeknek át kell kódolnia számokká, műveletekké és relációkká. Analizálnia és szintetizálnia kell a szövegben előforduló grammatikai struktúrákat. Fel kell ismernie a különböző logikai összefüggéseket. Valamint jó analógiás gondolkodási képességgel kell rendelkeznie.

Ehhez a többszörösen összetett feladathoz ad segítséget játékos formában ez a program, ösztönözve a gyermekeket a szöveges feladatok megszeretésére, és sikeres megoldására.

A program mértani feladatokat is tartalmaz tájékozódás síkban, síkidomok tulajdonságai, tükrösség, sokszögek csoportosítása témákban.

A hőmérséklet, időtartam és életkor kiszámítását tartalmazó, gyakorlatias szemléletű feladatok segítik a tanulókat a mindennapi problémák, élethelyzetek eredményes megoldásában.

Pici Matek 1. bemutatása

LETÖLTÉS

A matematika program tízes, húszas, százas, ezres, tízezres és milliós számkörben tartalmazza a szóbeli és írásbeli alapműveleteket: összeadást, kivonást, szorzást és osztást.

Játékos feladataival már kis kortól lehetőséget nyújt a gondolkodás fejlesztésére, nyitott mondatok kiegészítésével, a műveleti jelek megfelelő használatával és a pénzhasználat elősegítésével.

A program célja, hogy ne a megszokott keretek között, hanem a számítógép igénybevételével (mely a gyermekek számára sokkal vonzóbb) tegye lehetővé a hiányok pótlását, alapműveletek begyakoroltatását egyéni fejlesztő foglalkozásokon és tanórai keretek között egyaránt.

Iskolagyümölcs