See PRO edition

Meixner Ildikó EGYMI - meghirdetett állások

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mohácsi Tankerülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Meixner Ildikó EGYMI
013010
Intézményegység-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16 - 2021.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7700 Mohács, Kórház utca 1-3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A speciális szakiskolai intézményegység szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás felügyelete, döntéshozatal a szervezeti egység működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus szakképzettség és pedagógus szakvizsga,
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
 • Nem áll a Kjt. 20. § (2d) bekezdés aa) - ab) pontjában foglalt bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Speciális szakiskolai területen eltöltött - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Szakmai önéletrajz
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel együtt
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20.§ (2d) bekezdés aa)-ab) pontjában foglalt bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás hatálya alatt.
 • Nyilatkozat arról, hogy pályázó nem áll a cselekvőképességét részben vagy egészben korlátozott gondnokság alatt.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, harmadik személlyel közléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mohácsi Tankerülete címére történő megküldésével (7700 Mohács, Szabadság utca 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/013/547-7/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményegység-vezető.
 • Személyesen: Alföldi Andrea, Baranya megye, 7700 Mohács, Szabadság utca 4-6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a KLIK Pécsi Tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.meixner-egymi.hu - 2016. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A pályázati kiírás a KÖZIGÁLLÁS honlapján.

scroll back to top

Iskolagyümölcs